Konferencija "Civilno društvo u procesu reforme bh. pravosuđa",
13. i 14. mart 2015. godine, Etno selo "Stanišić", Bijeljina

Forum građana Tuzle i Helsinški odbor za ljudska prava organizovali konferenciju na kojoj su prezentovani najvažniji rezultati istraživanja o najvažnijim preprekama koje utiču na efikasnost i nezavisnost pravosudnih institucija.
Tokom konferencije formirane radne grupe po tematskim oblastima:
1. Obezbjeđenje ustavnih i zakonskih pretpostavki za nezavisnost institucija pravosuđa;
2. Unapređenje postupka izbora sudija i tužilaca i jačanje uloge VSTV BiH kao nezavisne institucije;
3. Obezbjeđenje finansijske nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa u BiH.
Članovi radnih grupa izradili konkretne prijedloge za prevazilaženje indetifikovanih problema unutar navedenih oblasti:

I Preporuke radne grupe "Položaj, nezavisnost i način izbora Visokog sudskog i tužilačkog vijeća":

- Vijeće ne treba biti zatvoreno i ograničeno isključivo na pravosudnu zajednicu;
- Članovi Vijeća ne mogu biti članovi političkih partija.
- Proces izbora članova Vijeća treba biti transparentan i regulisan tako da osigura stručnost kadrova koji se biraju u Vijeće (uključiti mehanizam stručnosti i integriteta).
- U trenutnoj proceduri izbora članova Vijeća postoji prevelika uređenost pitanja etničke zastupljenosti pravilnicima Vijeća koji djeluju kao "zakon" u praksi. Ne postoji namjera ukinuti ovaj princip, nego ga zakonski drugačije formulisati.
- Treba povećati broj članova VSTV-a, tako da se dodaju predstavnici svih nivoa pravosuđa (okružni i osnovni/kantonalni i opštinski).
- Advokati mogu ostati članovi Vijeća ali ne treba da imaju pravo glasa za izbor nosilaca pravosudne funkcije - mogu učestvovati u odlučivanju o drugim pitanjima.
- Treba povećati zastupljenost akademske zajednice i civilnog društva.
- Odvojiti izbor sudija od izbora tužilaca, u dva odvojena postupka gdje će isključivo sudije birati sudije, a tužioci birati tužioce.

II Preporuke radne grupe "Efikasnost i nepristrasnost pravosuđa i odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija":

- Kako bi se utvrdilo stvrano stanje u ovoj oblasti potrebno je sačiniti odgovarajuću procjenu stanja (anketa, upitnik, istraživanje).
- Neujednačenost sudske prakse ugrožava jednakost građana pred zakonom i potrebno je obezbjediti mehanizme za ujednačavanje prakse.
- U cilju uspostave bolje komunikacije između pravosuđa i javnosti potrebno je sačiniti funkcionalnu analizu mehanizama komunikacije pravosuđa i javnosti.
- Pravilnik o predvidivim rokovima - primjena - izvršenje postupka.
- Ne treba zanemariti kvalitet sudskih i tužilačkih odluka brinući se samo o njihovom kvantitetu.
- Upoređujući broj potvrđenih optužnica i broj osuđujućih presuda procjeniti rad postupajućih tužilaštava, kao jedan od faktora uspješnosti rada tužilaštava.
- Unaprijediti postojeću sistematizaciju rada sudova i tužilaštava, (voditi računa o broju potrebnih kadrova - sudija i tužitelja).
- Institucionalizacija kapaciteta koji se u okvira VSTV kao projekti bave efikasnošću pravosuđa.

III Preporuke radne grupe "Finansiranje pravosuđa":

Problemi:
1. Decentralizirano finansiranje.
2. Način predlaganja, usvajanja i izvršenja budžeta.

Preporuke:
1. Centralizacija finansiranja pravosuđa u FBiH.
2. Unaprijediti način predlaganja, usvajanja i izvršenja budžeta.
3. Obezbjediti značajniju ulogu VSTV-a u predlaganju budžeta, a u slučaju da budžet ne bude odobren obezbjediti mogućnost pregovaranja sa parlamentima/izvršnim organima.
4. Utvrditi višegodišnju strategiju finansiranja pravosuđa u BiH kako bi se obezbjedilo da pravosudne i tužilačke institucije rade prema odobrenoj sistematizaciji.
5. Unapređenje položaja predstavnika pravosudnih i tužilačkih institucija u kreiranju budžeta kroz mehanizme kontrole

 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti