Na osnovu člana 18 Zakona o udruženjima i fondacijama (Sl. FBiH 45/2002) Skupština Udruženja Foruma građana Tuzle na svojoj godišnjoj sjednici, održanoj 11.marta 2006. donosi

S T A T U T
UDRUŽENJA FORUM GRAĐANA TUZLE

Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Statutom se utvrđuju svrha i osnovni programski ciljevi udruženja "Foruma građana Tuzle", a naročito:
- Naziv i sjedište Udruženja,
- Ciljevi i djelatnosti Udruženja
- Zastupanje i predstavljanje Udruženja
- Organi Udruženja, njihove ovlasti, način imenovanja i opoziva, trajanje mandata, kvorum i pravila glasanja, uključujući i pitanja o kojima se odlučuje kvalifikovanom većinom, funkciju lica ovlaštenog da saziva Skupštinu
- Oblik i sadržaj pečata Udruženja
- Oblik i sadržaj znaka
- Sticanje i raspolaganje imovinom,
- Način donošenja finansijskog izvještaja i izvještaja o radu.
- Postupak za donošenje Statuta, izmjene i dopune Statuta i drugih općih akata Udruženja,
- Uvjete i način učlanjivanja, prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja,
- Uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada Udruženja,
- Pravila za raspodjelu imovine u slučaju prestanka rada Udruženja.
Statutom se mogu urediti i druga pitanja od značaja za ciljeve i djelatnosti Udruženja.

Član 2.

Udruženje "Forum građana Tuzle" (u daljem tekstu Udruženje) je nevladina, neprofitna, nestranačka, građanska organizacija koja svoju djelatnost obavlja na načelima nepristrasnosti, nezavisnosti, humanosti i dobrovoljnosti i koja će se kroz svoj rad i aktivnosti zalagati za demokratski razvoj bosanskohercegovačkog društva, toleranciju, suživot i poštivanje ljudskih prava i građanskih sloboda svih građana Bosne i Hercegovine.

Naziv i sjedište Udruženja

Član 3.

Puni naziv Udruženja glasi: "Forum građana Tuzle"
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: "Forum of Tuzla Citizens"
Skraćeni naziv udruženja glasi: FGT

Član 4.

Sjedište Udruženja je u Tuzli.
Adresa Udruženja je:Ul. Hadži Bakirbega Tuzlića 1
Područje djelovanja Udruženja je Tuzlanski kanton.
Udruženje je neprofitna i izvanstranačka organizacija i ima status pravnog lica kojeg stiče upisom u registar udruženja.

Ciljevi i djelatnost Udruženja

Član 5.

Ciljevi za koje se zalaže Udruženje su:
- Razvoj demokratskih odnosa u svim sferama života u Tuzli i BiH;
- Razvijanje osjećanja ljubavi prema gradu i zaštita Tuzle i njenog tradicionalnog duhovnog i kulturnog bića;
- Puna afirmacija načela humanosti i pravednosti u socijalnoj politici našega grada.
- Očuvanje, zaštitu i unapređenje čovjekove okoline u našem gradu.
- Razvoj, afirmacija i očuvanje svih kadrovskih potencijala u našem gradu.
- Afirmacija položaja i statusa mladih u BiH.
- Stvaranje uslova za održivi povratak i integraciju povratnika.
- Pokretanje i podrška procesu uspostavljanja, zajedničkog života, povjerenja i tolerancije među građanima Bosne i Hercegovine;
- Punu ravnopravnost građana, u skladu sa međunarodno pravnim aktima
- Stvaranje uslova za evropske standarde kvalitetnog života i rada
- Razvijanje multinacionalnih i multireligijskih odnosa u skladu sa savremenim demokratskim standardima;
- Povezivanje i suradnja sa sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i svijetu.
- Podrška i učestvovanje u svim inicijativama koje su u saglasnosti sa ciljevima Udruženja,

Član 6.

Utvrđene ciljeve Udruženje će ostvarivati kroz slijedeće oblike djelovanja:
- Javne tribine, okrugle stolove, predavanja, tematske zborove;
- Saopštenja i stavove;
- Učešće u sredstvima informisanja, radio i TV emisije;
- Skupovi podrške i protesta;
- Inicijative i prijedlozi nadležnim organima;
- Kulturno umjetnički programi (izložbe, priredbe...);
- Seminari i savjetovanja;
- Saradnja sa elektronskim i pisanim medijima;
- Humanitarne aktivnosti;
- Propagandna djelatnost, izdavačka djelatnost, radio i TV spotovi, plakati, letci, zidne novine i sl;
- Saradnja sa institucijama, forumima i ustanovama;
- Organizovanje i pružanje svih vrsta usluga članovima Udruženja
- Organizovanje volonterskih aktivnosti kao i razmjena volontera.

Navedeni oblici djelovanja Udruženja moraju biti u skladu sa ciljevima Udruženja, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Član 7.

Radi ostvarivanja svojih strateških ciljeva i djelatnosti Udruženje može osnivati privredne subjekte i ostvarivati dobit, a nesrodne privredne djelatnosti koje nisu neposredno povezane sa ostvarivanjem ciljeva Udruženja, mogu se obavljati samo preko posebno osnovanog pravnog lica.
Dobit koju Udruženje ostvari iz nesrodnih privrednih djelatnosti može se upotrijebiti samo za ostvarivanje statutarnih ciljeva Udruženja.


ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE UDRUŽENJA

Član 8

Udruženje zastupa i predstavlja Predsjednik Udruženja,a ovlaštenje za zastupanje i predstavljanje može, po potrebi, prenijeti na drugog člana Udruženja, po svom izboru.

Član 9

Organi Udruženja:

- Skupština
- Predsjednik Udruženja
- Savjetodavni odbor


Član 10

Ciljevi i aktivnosti na afirmaciji položaja i statusa mladih u BiH, će se provoditi kroz organizacioni oblik mladih FGT pod nazivom "Urbana kultura".

SKUPŠTINA UDRUŽENJA

Član 11

Organ upravljanja Udruženjem je Skupština, koju sačinjava 15 članova Udruženja, koji se biraju neposrednim glasanjem na Skupštini.
U upravljanju Udruženjem Skupština donosi:
- Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte određene Statutom
- odluku kojom daje saglasnost na pravne radnje preduzete u postupku osnivanja Udruženja
- odluku o izboru Predsjednika Udruženja;
- odluku o izboru članova Savjetodavnog odbora;
- odluku o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada Udruženja i drugim statusnim promjenama Udruženja;
- odluku o osnivanju ili učestvovanju u osnivanju preduzeća, fondova, agencija i sl.;
- odluku o raspolaganju preostalim sredstvima Udruženja, nakon odluke o prestanku rada Udruženja ili drugih statusnih promjena Udruženja i
- odluke o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih organa.

Član 12

Redovne sjednice Skupštine se održavaju najmanje jedanput godišnje.
Vanredna sjednica Skupštine se saziva u slučaju vanrednih potreba i na prijedlog Predsjednika Udruženja ili na incijativu najmanje dvije trećine članova Udruženja.
Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine, pismenim putem i njima predsjedava.
Predsjednik Skupštine se stara o provođenju odluka koje donosi Skupština.


Član 13

Skupština se održava i punovažno odlučuje ako je sjednici prisutna natpolovična većina članova.
Skupština odlučuje o svim pitanjima prostom većinom glasova prisutnih članova, ako Statutom ili drugim aktom Udruženja nije drugačije predviđeno.

Član 14

Skupština iz svog sastava bira predsjednika Skupštine, na period od četiri godine i isto lice može biti ponovo birano.

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Član 15

Predsjednika Udruženja bira i razrješava Skupština Udruženja, na period od četiri godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.

Član 16

Predsjednik Udruženja obavlja sljedeće poslove:
- predstavlja i zastupa Udruženje;
- bira članove Savjetodavnog odbora
- priprema sjednice Skupštine;
- priprema nacrt Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
- provodi politiku, zaključke i druge odluke koje donosi Skupština;
- raspolaže imovinom Udruženja;
- podnosi izvještaj o svom radu Skupštini na usvajanje;
- rukovodi radom Udruženja;
- obavlja i druge poslove utvrđene Statutom ili koje mu povjeri Skupština Udruženja
- zajedno sa Savjetodavnim odborom donosi kriterije za dodjelu i daje prijedlog dodjele Povelje i Zahvalnice FGT-a Skupštini.

Član 17

Predsjedniku Udruženja može prestati mandat i prije isteka vremena na koje je izabran i to:
- na vlastiti zahtjev;
- smrću;
- i u drugim slučajevima predviđenim zakonom, Statutom i drugim aktima Udruženja.

O prestanku mandata predsjednika Udruženja odlučuje Skupština Udruženja većinom glasova.

SAVJETODAVNI ODBOR

Član 18

Savjetodavni odbor je savjetodavni organ udruženja koji broji 5 članova.
Članove Savjetodavnog odbora imenuje Skupština Udruženja, na prijedlog Predsjednika udruženja.
Savjetodavni odbor daje preporuke korisne za rad Udruženja i pomaže Predsjedniku Udruženja u realizaciji ciljeva i aktivnosti Udruženja.
Sjednice Savjetodavnog odbora saziva Predsjednik Udruženja po potrebi, i njima predsjedava.
Članovi Savjetodavnog odbora se biraju na period od četiri godine, i ista lica, ponaosob, mogu biti ponovo birana.

SEKRETAR UDRUŽENJA

Član 19

Sekretara Udruženja bira i postavlja predsjednik Udruženja.
Sekretar Udruženja obavlja sljedeće poslove i radne zadatke:
- priprema materijale koji se razmatraju na sjednicama Skupštine i Savjetodavnog odbora;
- vodi zapisnike na sjednicama Skupštine i Savjetodavnog odbora;
- izrađuje zapisnike, odluke, zaključke i druga akta koje donose organi Udruženja;
- prati sprovođenje odluka i o tome informiše predsjednika i Savjetodavni odbor Udruženja;
- ustrojava finansijsku dokumentaciju Udruženja prema budžetima projekata u realizaciji, svaka tri mjeseca obavještava predsjednika Udruženja o materijalno-finansijskoj situaciji Udruženja i piše finansijske izvještaje za donatore.
- radi na izradi projektnih aplikacija zajedno sa projekt koordinatorima.

Za svoj rad sekretar je odgovoran predsjedniku Udruženja.

Za sekretara Udruženja može biti imenovano lice koje ima najmanje višu stručnu spremu i po mogućnosti poznaje strani jezik, i koje prihvata programska načela i ciljeve Udruženja.

PEČAT UDRUŽENJA

Član 20

Pečat Udruženja je elipsastog oblika, promjera 45mm, sa ispisanim tekstom na obodu ćiriličnim i latiničnim pismom Forum građana Tuzle i u sredini ispisanim tekstom, također ćiliričnim i latiničnim pismom.

OBLIK I SADRŽAJ ZNAKA

Član 21

Udruženje ima svoj znak koji se sastoji od stilizovanih latiničnih štampanih slova F i G, i uz njih stilizovanog štampanog latiničnog natpisa Tuzle.

IMOVINA UDRUŽENJA, KORIŠTENJE I RASPOLAGANJE

Član 22

Udruženje može sticati prihode iz sljedećih izvora:
- odobrenih projekata;
- dobrovoljnih priloga i poklona fizičkih i pravnih lica, kako stranih tako i domaćih, u gotovini, uslugama ili imovini bilo koje vrste;
- sredstava iz javnih prihoda;
- fondova;
- prihoda od kamata, dividendi, dobiti od kapitala, zakupnina, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
- drugi prihodi stečeni u skladu sa zakonom i Statutom.

O sticanju prihoda, korištenju imovine i raspolaganju sredstvima odlučuje predsjednik Udruženja u skladu sa ovim Statutom i općim aktima Udruženja.

Nadzor nad namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima Udruženja vrši Skupština Udruženja i predsjednik Udruženja.

Član 23

Udruženje građana posluje po principu neprofitabilne organizacije, a eventualnu dobit ostvarenu u vršenju svojih djelatnosti usmjerava isključivo za proširenje svoje djelatnosti, a radi ostvarivanja programskih ciljeva.

Član 24

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige u skladu sa važećim računovodstvenim standardima i sastavljati finansijske izvještaje u skladu sa zakonom i drugim propisima.
Poslove vođenja poslovnih knjiga i izrade finsansijskih izvještaja obavlja knjigovođa Udruženja.

NAČIN IZVJEŠTAVANJA

Član 25

Finansijski izvještaj sačinjava knjigovođa Udruženja i podnosi ga predsjedniku Udruženja. Izvještaj o radu sačinjava predsjednik Udruženja i zajedno sa finansijskim izvještajem podnosi ga na razmatranje i usvajanje Skupštini Udruženja, najmanje jednom godišnje.

Član 26

Finansijski izvještaj i izvještaj o radu Udruženja usvaja Skupština Udruženja najmanje jednom godišnje, po prijedlogu predsjednika Udruženja.

POSTUPAK ZA DONOŠENJE, IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 27

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može dati svaki član Udruženja.
Inicijativa se podnosi predsjedniku Udruženja, pismenim putem i sa odgovarajućim obrazloženjem.
Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

OPĆI AKTI UDRUŽENJA

Član 28

Pored Statuta, Udruženje može donositi i druge opće akte Udruženja.
Opći akti Udruženja moraju biti u skladu sa zakonom i Statutom Udruženja.

ČLANSTVO

Član 29

Članovi Udruženja su građani-osnivači i druga lica koja su se dobrovoljno uključila u rad Udruženja, a u skladu sa odredbama Statuta.
U Udruženje se mogu uključiti sva lica, bez diskriminacije, koja prihvataju Statut, programske ciljeve i način rada Udruženja.
Član Udruženja može biti državljanin BiH, kao i strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u BiH.
Prijem novih članova vrši Skupština Udruženja.

Član 30

Udruženje može imati počasne članove Udruženja, o čemu odluku donosi Skupština Udruženja, na zajednički prijedlog predsjednika i Savjetodavnog odbora Udruženja.

Član 31

Novi član Udruženja mora imati dobru reputaciju i iskustvo u poslovima kojima se bavi Udruženje, te da se u javnosti nije eksponirao suprotno ciljevima i programskim zadacima Udruženja.
Novi članovi se učlanjuju na dobrovoljnoj osnovi, kada prihvate Statut i druga opšta akta Udruženja i potpišu pristupnicu.

Član 32

Prava i dužnosti članova Udruženja su da:
- rade i zalažu se za ostvarivanje programskih zadataka Udruženja;
- aktivno učestvuju u radu Skupštine Udruženja i svim djelatnostima;
- pridržavaju se Statuta i drugih općih akata Udruženja;
- izvještavaju Udruženje o svom radu;
- redovno se informišu o radu Udruženja.

Član 33

Članovi Udruženja koji se ne pridržavaju obaveza iz prethodnog člana, te svojim ponašanjem ruše ugled Udruženja, podliježu odgovornosti.

Član 34

Članstvo u Udruženju prestaje istupanjem člana iz Udruženja i isključenjem.
Istupanjem se smatra i potpuna neaktivnost člana Udruženja kroz period od dvije godine o čemu konstataciju donosi Skupština.
Odluku o isključenju donosi predsjednik Udruženja, uz saglasnost Savjetodavnog odbora, kojom može isključiti člana koji ne postupa u skladu sa odredbama Člana 32 ovog Statuta.
Protiv odluke predsjednika Udruženja o isključenju, isključeni član ima pravo žalbe Skupštini Udruženja u roku od 15 dana od dana prijema odluke.
Odluka Skupštine je konačna.

PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, TRANSFORMACIJA I PRESTANAK RADA UDRUŽENJA

Član 35

Udruženje može prestati sa radom dobrovoljno ili po sili zakona.
Udruženje prestaje sa radom dobrovoljno, ako Skupština dvotrećinskom većinom svih članova Udruženja donese odluku o prestanku rada Udruženja.
Odlukom o prestanku rada Udruženja reguliše se i način raspolaganja preostalom imovinom i sredstvima Udruženja.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 36

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Tuzla, 11.3.2006. Predsjednik Skupštine
Oliver Jovi
ć

Forum gradjana Tuzle - Forum of Tuzla Citizens Statut
 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti