Učešće javnosti i saradnja kao preduslovi za zaštitu okoliša u Tuzli, Bosna i Hercegovina; rijeka Jala kao studija slučaja održivog razvoja
(Projekat podržava: Fondacija za dijalog u tranzicionim regijama (STIDIT) iz Nizozemske)

Više o projektu:

Opšti ciljevi predloženog projekta su:
. Organizirati okolišno osvještene stanovnike Tuzle (BiH) u Okolišnu akcionu grupu Tuzla (EAT) koja će se uspostaviti:
. Ojačati kapacitete EAT-a i postojećih NVO-a iz Tuzle (BiH) da međusobno sarađuju i da se uključe u izradu i realizaciju okolišnih propisa, planiranje i projekte koji utiču na Tuzlu. Ovo uključuje sve relevantne aktere bez obzira na etničku pripadnost njihovih članova.
. Ojačati kapacitete (državnih) službenika na lokalnom nivou u Tuzli (BiH) kako bi uključili građansko društvo (NVO, građanske/javne inicijative) u planiranje i projekte iz iblasti okoliša.
. Ojačati saradnju između NVO (novoosnovanog EAT-a i postojećih NVO-a), vlasti i drugih aktera u Tuzli (BiH) kroz implementaciju zajednički izrađenog Akcionog plana za rijeku Jalu u Tuzli.
. Spriječiti zagađivanje i okolišno zanemarivanje rijeke Jale u Tuzli (BiH) kroz implementaciju Akcionog plana, podršku i podizanje svijesti o važnosti okolišne zaštite u Tuzli među stanovnicima i turistima koji posjećuju Tuzlu i realizaciju konkretnih projekata.

Specifični cilj:
Poboljšati učešće javnosti i saradnju kao preduslov za okolipnu zaštitu u Tuzli, koristeći rijeku Jalu kao studiju slučaja ka održivom razvoju.

Ciljne grupe:
. Građansko društvo, NVO i javne inicijative aktivne u području Tuzle koje trenutno rade ili su motivirane da rade u oblasti okoliša
. Državni služebnici na lokalnom nivou u Tuzli
. Centralne vlasti

Očekivani rezultati:
. Okolišno angažirani/osvješteni stanovnici Tuzle su organizovani u Okolišnu akcionu grupu Tuzla (EAT) koja će se uspostaviti.
. Kapaciteti građanskog društva (NVO-a i EAT-a) i lokalnih i kantonalnih vlasti u Tuzli su ojačani za dijalog i saradnju po pitanju okoliša, za uključivanje građanskog društva u donošenje odluka u vezi sa okolišem i za razmjenu informacija o okolišu.
. Dalje zanemarivanje rijeke Jale u Tuzli je spriječeno kroz zajedničku realizaciju Akcionog plana od strane vlasti i NVO-a. Akcioni plan uključuje dobru zakonsku regulativu i aktivnosti podizanja svijesti o zaštiti okoliša. Rezultati su distribuirani.

Aktivnosti:
1.1. Organizacija i realizacija događaja o podizanju okolišne svijesti u Tuzli (sa kratkom prezentacijom EAT-a koja će se prezentirati tri puta, tržištem okolišnih informacija, muzikom, medijima), koji će privući okolišno angažirane/osviještene stanovnike Tuzle koji se mogu prijaviti za članstvo u Okolišnoj akcinoj grupi Tuzla (EAT) koja će se uspostaviti;
1.2. Organizacija i implementacija jednog informativnog sastanka sa stanovnicima Tuzle koji su se prijavili za EAT. Formalna organizacija i uspostavljanje EAT-a će biti tema sastanka.
2.1. Odabir članova građanskog društva (članova EAT-a i potencijalni zainteresirani članovi NVO-a) i državnih službenika koji će učestvovati u programu obuke, te će kasnije činiti Radnu grupu za rijeku Jalu (15-25 ljudi).
2.2. Izrada i realizacija programa obuke za članove građankog društva (EAT). Obuka će uključivati sljedeće teme: realizacija pravnih regulativa EU kao što je Okvirna direktiva za vode, predpristupna pomoć, građanska prava izvedena iz Aarhuške konvencije, osnovne vještine komunikacije, umrežavanje, lobiranje, građanski dijalog.
2.3. Izrada i realizacija programa obuke za državne službenike. Obuka će uključivati sljedeće teme: realizacija pravnih regulativa EU kao što je Okvirna direktiva za vode, predpristupna pomoć, uključivanje javnosti (procedure, kako organizirati aktivnosti uključivanja javnosti i organizacioni alati) i osnovna komunikacija.
3.1. Izrada nacrta Akcionog plana od strane obučenih članova Radne grupe sa fokusom na sprečavanje okolišnog zapostavljanja rijeke Jale u Tuzli. Uspostavljanje partnerstva i izrada nacrta Memoranduma o razumijevanju za buduću saradnju na polju okolišne zaštite u Tuzli.
3.2. Organizacija i realizacija javne rasprave sa centralnim vlastima i drugim relevantnim akterima (npr. lokalno stanovništvo Tuzle) kako bi se razgovaralo o Akcionom planu.
3.3. Usklađivanje Akcionog plana sa povratnim informacijama dobijenih od učesnika javne rasprave.
3.4. Realizacija Akcionog plana od strane članova Radne grupe, uključujući monitornig aktivnosti i rezultata.
3.5. Organizacija i implementacija završnog seminara na državnom nivou s ciljem da se podijele iskustva i naučene lekcije sa drugim bh. okolišnim NVO-ima i vlastima. Organizovaće se konferencija za novinare za bh. medije.

 
 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti