-Projekat: Antidiskriminacijski program
(Projekat realizuje Fond otvoreno društvo Bosna i Hercegovina u saradnji sa Forumom građana Tuzle, Centrom za ljudska prava Mostar, Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Prava za sve Sarajevo)

Realizacija Komponente 4 Antidiskriminacijskog programa: Mapiranje diskriminacije u BiH - monitoring, dokumentovanje, razmjena informacija i izvještavanje.

Više o projektu:

Ciljevi:
1. monitoring pojavnih oblika diskriminacije po bilo kojem od zabranjenih osnova kako bi se mogla utvrditi učestalost određenih oblika i osnova diskriminacije i na osnovu toga odrediti pravci djelovanja u narednom periodu;
2. edukacija javnosti o različitim pojavnim oblicima diskriminacije, o međunarodnim standardima zaštite, te o mogućnosti korištenja domaćih pravnih sredstava radi zaštite od diskrminacije;
3. ohrabrivanje žrtava diskriminacije po bilo kom osnovu i u bilo kojoj oblasti, kroz informacione kampanje i kroz direktni rad tima za pravnu pomoć, da zatraže pomoć i da koriste raspoloživa pravna sredstva radi zaštite od diskrminacije;
4. pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama diskriminacije i testiranje sudskog sistema u provođenju Zakona o zabrani diskriminacije kroz konkretne slučajeve;
5. izrada policy analiza i preporuka na bazi monitoringa i test-predmeta;
6. otvaranje dijaloga sa vlastima (raznim advocacy mehanizmima, uključujući i okrugle stolove, javne tribine, parlamentarna saslušanja i sl.) o rezultatima i preporukama do kojih se dođe putem monitoringa, kroz rad na pravnoj pomoći i/ili kroz policy analize;
7. kontinuirano informisanje javnosti o svim aktivnostima AD tima putem web stranice i na druge odgovarajuće načine.

Aktivnosti
1. Izrada metodologije za praćenje diskriminacije
2. Izrada protokola za prikupljanje podataka o diskriminaciji
3. Mapiranje nevladinih organizacija po regijama i izrada baze podataka nevladinih organizacija na regionalnom nivou
4. Treninzi za nevladine organizacije po regijama
5. Regionalno praćenje diskriminacije od strane partnerskih organizacija
6. Izvještavanje o diskriminaciji
7. Koordinacija tima za praćenje diskriminacije

Očekivani rezultati:
1. Uspostavljenja jedinstvena metodologija prikupljanja i dokumentovanja skučajeva diskriminacije ugroženih građana na nivou BiH od strane nevladinih organizacija - relevantna za izradu analiza, izvještaja i preporuka za reviziju postojećih i budućih politika u oblasti zaštite od diskriminacije u BiH;
2. 6 nevladinih organizacija aktivno uključeno, sposobno da porepozna, prati, dokumentuje, analizira i izvještava o stanju u oblasti zaštite od diskriminacije na regionalnom i državnom nivou;
3. Minimum 150 nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ugroženih grupa građana (osobe sa invaliditetom, djeca, žene, stari, romska manjina) obučeno i sposobno da identifikuje slučaj diskriminacije, koristi postojeće sisteme zaštite od diskriminacije, pruži koristan savjet/informaciju svojim korisnicima o načinu zaštite;
4. Povećan broj prijavljenih slučajeva diskriminacije, građani aktivniji u traženju institucionalne zaštite;
5. Razvijen curriculum treninga za organizacije civilnog društva u oblasti zaštite od diskriminacije primjenjiv na širi krug organizacija civilnog društva i građana uopšte;
6. Identificirani specifični slučajevi diskriminacije za strateško parničenje od strane AD tima;
7. Urađen izvještaj o glavnim pojavnim oblicima diskriminacije, date preporuke za reviziju postojećih politika u oblasti zaštite od diskriminacije - osnov za zagovaračke aktivnosti prema vlastima u BiH u cilju suzbijanja diskriminacije i pružanja efikasne zaštite od strane relevantnih institucija.

 

Arhiva projektnih aktivnosti
 
Prepoznaj i prijavi diskriminaciju!
Akcija u okviru antidiskriminacijskog programa
Organizacije civilnog društva okupljene oko Antidiskriminacijskog programa najavljuju akciju:
"Prepoznaj i prijavi diskriminaciju", koja će se realizovati u Tuzli, 16.11.2012. (petak).
Na dvije lokacije u gradu postavit ćemo punktove gdje ćemo građanima i građankama uz pomoć naših pravnih eksperata ponuditi informacije o tome šta diskriminacija jeste, šta nije, te koji su mehanizmi zaštite koji nam stoje na raspolaganju kada se suočimo sa diskriminacijom.
Osim besplatnih pravnih savjeta prikupljat ćemo i anonimne upite i prijave diskriminacije koje će obraditi naš pravni tim!
Pozivamo građane/ke, orgnanizacije i udruženja - ukoliko imate pitanja o diskriminaciji, niste sigurni da li ste žrtva diskriminacije, ne znate koje korake poduzeti kako biste zaustavili diskriminaciju, želite da prijavite slučaj, trebate besplatnu pravnu pomoć - pridružite nam se u petak u Tuzli!
Punktovi će bit postavljeni na lokacijama - plato kod Ismeta i Meše u centru grada, te ispred centra Omega. Cjelokupan tekst akcije možete preuzeti klikom ovdje
 
 
 
 
 
Forum
 
 
- Jingl za projekat No1 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No2 - mp3 750 kb
- Jingl za projekat No3 - mp3 750 kb
 
 
 
Forum građana Tuzle - Hadži Bakirbega Tuzlića br.1, 75000 Tuzla; tel/fax +387 35 258 075, 258 076, 258 079; e-mail: forum_tz@bih.net.ba
 
Početna    O nama    Projekti    Publikacije   Izvještaji    Arhiva    Kontakti